ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์ Surin Juvenile And Family Courts - Thailand

ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกสอบสัมภาษณ์เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ในตำแหน่งนิติกร และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม

ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกสอบสัมภาษณ์เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ในตำแหน่งนิติกร และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม


เอกสารแนบ