ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์ Surin Provincial Juvenile And Family Courts - Thailand

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

64

          ศูนย์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญามีภารกิจ  คือ  การให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินคดีอาญา  ตั้งแต่การสอบสวนฟ้องร้อง  การพิจารณาคดีจนถึงการบังคับคดี ตลอดจน การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของผู้ต้องหาหรือจำเลย  ผู้เสียหาย  พยาน  และบุคคลที่เกี่ยวข้องใน การดำเนินคดีอาญาทั้งหมด  โดยดำเนินการดังนี้            ๑. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เบื้องต้นแก่ประชาชนผู้มีอรรถคดี  และผู้มาติดต่อราชการศาล  เกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินคดี  กระบวนพิจารณา  การปล่อยชั่วคราว  สิทธิของผู้ต้องหา  จำเลย  ผู้เสียหาย  และพยานตามกฎหมาย           ๒. ให้ความรู้แก่ผู้ต้องหาในชั้นผัดฟ้องหรือฝากขัง  เพื่อทราบถึงสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย           ๓. ดำเนินการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาทุกคดี ไม่ว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยจะให้การ รับสารภาพหรือปฏิเสธ           ๔. แจ้งให้ผู้เสียหายทราบถึงสิทธิหน้าที่ตามกฎหมาย ตลอดจนขั้นตอนการดำเนินคดีและสิทธิในการเยียวยาในส่วนแพ่ง  เช่น สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา ความอาญา มาตรา ๔๔/๑           ๕. ผู้พิพากษาต้องอ่านและอธิบายฟ้องให้จำเลยฟังโดยละเอียดอย่างเคร่งครัด รวมทั้งให้ความรู้แก่จำเลยเพื่อให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย  ตลอดจนแนวทางในการบรรเทาความเสียหายแก่ผู้เสียหาย           ๖. ในกรณีผู้เสียหายประสงค์จะได้รับการบรรเทาความเสียหาย  ประกอบกับจำเลยสำนึกในการกระทำความผิดและต้องการบรรเทาผลร้าย  พึงจัดให้มีการดำเนินการเจรจาไกล่เกลี่ย           ๗. อธิบายให้พยานทราบว่าการมาเป็นพยานศาลจะได้รับค่าตอบแทนตามกฎหมายอย่างไร และได้รับการคุ้มครองอย่างไรบ้าง  

อ่านข่าว

ประกาศ

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 0

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ